12 Mar 2020

Het coronavirus: economische maatregelen

In tegenstelling tot onze gewoonlijke fiscale nieuwsbrief, spelen we ditmaal graag in op een thema dat de actualiteit helaas steeds meer in zijn greep houdt: het coronavirus oftewel COVID-19. We kunnen er niet omheen, het virus verspreidt zich alsmaar sneller en zal hierdoor ook steeds meer een economische impact hebben op uw business.

In dit artikel bekijken we enkele recent aangekondigde maatregelen die tot doel hebben de financiële impact op het Belgische bedrijfsleven te verzachten.

Financiële steunmaatregelen

Het zal mogelijk zijn om bij de FOD Financiën een afbetalingsplan aan te vragen voor volgende fiscale schulden:

  • bedrijfsvoorheffing
  • btw
  • personenbelasting
  • vennootschapsbelasting
  • rechtspersonenbelasting

Er is bovendien een gegarandeerde vrijstelling van nalatigheidsintresten en er geldt een kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling. Dit neemt uiteraard niet weg dat men ongeacht betalingsmoeilijkheden nog steeds tijdig aan de aangifteverplichtingen dient te voldoen.

Hierbij is het wel noodzakelijk dat men kan aantonen dat men ten gevolge van de verspreiding van het coronavirus economische hinder ondervindt (bijv. significante daling van de omzet, werknemers die niet aanwezig kunnen zijn, leveringen die uitgesteld worden etc.).

Bovenstaande maatregel zal niet gelden voor ondernemingen die onafhankelijk van het coronavirus reeds structurele betaalmoeilijkheden kennen of voor schulden die voortvloeien uit fraude.

Indien men wenst te genieten van bovenstaande maatregel kan men per schuld een aanvraag doen op het ogenblik van ontvangst van het aanslagbiljet of betaalbericht en dit uiterlijk op 30 juni 2020. Wij kunnen u uiteraard bijstaan bij het voorbereiden en indienen van een dergelijk formeel verzoek.

Ook op het vlak van sociale bijdragen zijn er gelijkaardige steunmaatregelen. Zo zal men voor de sociale werkgeversbijdragen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) een minnelijk afbetalingsplan kunnen aanvragen met betrekking tot de eerste twee kwartalen van 2020. Voor de sociale bijdragen van zelfstandigen zijn er eveneens gelijkaardige mogelijkheden. Opnieuw geldt de voorwaarde dat het causaal verband met het coronavirus dient aangetoond te worden.

Anderzijds zal het mogelijk zijn voor werkgevers die ten gevolge van het virus tijdelijk hun werknemers niet tewerk kunnen stellen, om gebruik te maken van het stelsel van de “tijdelijke werkloosheid”. Dit kan meer bepaald omwille van twee specifieke wettelijke redenen:

  • overmacht: bijvoorbeeld indien werknemers in quarantaine worden geplaatst of indien het productieproces stilvalt wegens een probleem in toelevering;
  • economische redenen: bijvoorbeeld indien u ten gevolge van het coronavirus een sterke afname van het cliënteel kent, hetgeen resulteert in een werkgebrek.

Bijkomende informatie

Meer informatie via dit handige "Corona" overzicht van Unizo en SD Worx. Een overzicht van preventie maatregelen als werkgever via de Federale Overheid.

Cynex: uw gids in groei, ook in economisch woelige tijden

Cynex houdt de spreekwoordelijke vinger mee aan de pols en waar mogelijk werken we reeds proactief om simulaties voor klanten te maken. Indien u graag bijkomende inzichten wenst geven we u graag houvast op uw huidige financiële situatie zodat u correct kunt inschatten hoe weerbaar uw onderneming momenteel is. Bijvoorbeeld: in welke mate mag uw omzet dalen vooraleer dit een probleem vormt voor uw cashflowpositie? Dit soort vragen nemen we graag voor u ter harte.

Hebt u verdere vragen over bovenstaande maatregelen of wilt u graag onze ondersteuning? Aarzel niet om contact op te nemen met uw relatiebeheerder of met het Tax & Legal team via  tax@cynex.com.

Delen

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief