02 Sep 2019

Investeringen in het vooruitzicht? Waarom overwegen deze nog in 2019 door te voeren?

Het regime van de (gewone) investeringsaftrek

A. Algemeen

Met de invoering van de hervorming van de vennootschapsbelasting - ondertussen ruim ander halfjaar geleden - werd ook het tarief van de ‘gewone investeringsaftrek’, zoals deze van toepassing is in de vennootschapsbelasting voor ‘kleine’ vennootschappen, tijdelijk verhoogd naar 20%.

Enkel voor die investeringen die tijdens het kalenderjaar 2019 plaatsvinden geldt nog de verhoogde aftrek van 20%, het einde van deze tijdelijke gunstmaatregel komt dus geleidelijk aan in zicht.

Het voordeel dat u door deze maatregel kan genieten door nog in 2019 van deze maatregel gebruik te maken is vrij groot. Aan een KMO-belastingtarief van 20% betekent een investeringsaftrek van 20% een directe bijkomende belastingbesparing van 4%.

Concreet: een investering in (bijvoorbeeld) een airco-installatie van € 15.000 in 2019 levert u een extra directe netto-belastingbesparing op van € 600.

B. Voorwaarden

Alvorens het regime van de gewone investeringsaftrek kan worden toegepast dienen er enkele voorwaarden tegelijkertijd vervuld te zijn. Hierna volgt een beknopt overzicht van deze voorwaarden:

  • De investeerder moet een ‘kleine’ vennootschap zijn;
  • Er wordt geïnvesteerd in materiële of immateriële vaste activa (uitgezonderd de bij wet uitgesloten activa - zie verder);
  • De materiële of immateriële vaste activa worden in nieuwe staat verkregen of tot stand gebracht;
  • De activa worden in België gebruikt uitsluitend voor de uitoefening van de beroepswerkzaamheid;
  • De activa houden verband met de werkelijke activiteit;

Van zodra bovenstaande voorwaarden voldaan zijn geeft de investering in principe recht op de toepassing van de gewone investeringsaftrek.

Belangrijk hierbij is dat de investering nog effectief tijdens het kalenderjaar 2019 plaatsvindt. De datum van afsluiting van het boekjaar speelt daarbij geen rol.

C. Uitgesloten activa

In de voorwaarden werd reeds aangehaald dat investeringen in bepaalde activa uitgesloten worden voor de toepassing van de investeringsaftrek. Zo geldt er o.a. een uitsluiting voor investeringen in activa die niet uitsluitend voor de beroepswerkzaamheid worden gebruikt, activa die niet of over minder dan drie jaar worden afgeschreven, personenwagens, etc... 

Ook met betrekking tot investeringen “waarvan het gebruik is afgestaan aan derden” (bijv. verhuurde activa)  kunnen er beperkingen zijn op de toepassing van de investeringsaftrek.

Wat kan Cynex voor u doen?

Bent u van plan om in 2019 nog investeringen uit te voeren of dringen er zich in de nabije toekomst nog noodzakelijke investeringen op, dan raden wij u aan om contact op te nemen met ons.

De beslissing tot investeren is namelijk niet vanzelfsprekend, wij gidsen u dan ook graag in dit verhaal.

Cynex doet alleszins het nodige opdat deze investeringsaftrek geclaimd wordt voor investeringen gedaan vóór 31/12/2019.

Heeft u verder nog vragen over bovenstaande topics of wilt u graag bijkomende toelichting over de praktische gevolgen? Aarzel niet om ons te contacteren via tax@cynex.com.

Delen

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief