07 Jan 2019

Auteursrechten

België kent al sinds 2008 een fiscale gunstregeling voor inkomsten die voortkomen uit de overdracht van auteursrechten. Deze regeling vormt voor de creatieve ondernemer een fiscaalvriendelijke techniek voor het optimaliseren van het loonpakket van zijn werknemers én zichzelf en/of mede-bedrijfsleiders. Maar hoe gaat deze regeling nu juist in zijn werking en hoe staat de fiscus hier tegenover?

Fiscale behandeling van de inkomsten uit overgedragen auteursrechten

Inkomsten die voortkomen uit de overdracht van auteursrechten worden onweerlegbaar vermoed een roerend inkomen te zijn en dit tot een grensbedrag van EUR 61.200,00 (aanslagjaar 2020). Deze inkomsten zijn niet onderworpen aan de progressieve tarieven van de personenbelasting, die al snel oplopen tot 50%, maar worden afzonderlijk belast aan een tarief van 15%. Dit na afhouding van ofwel de werkelijk gemaakte kosten, ofwel een wettelijk kostenforfait waarvan de berekening verschilt naargelang de hoogte van het ontvangen inkomen (max. kostenforfait voor aanslagjaar 2020: EUR 12.240,00). Het komt er in de praktijk op neer dat de eerste schijf (met name EUR 16.320,00) belast wordt aan een tarief van 7,5%.        

Toepassingsvoorwaarden voor het gunstregime en bepaling van de omvang van de vergoeding

Enkel de inkomsten ontvangen uit de overdracht van auteursrechten komen in aanmerking voor het gunstregime. Belangrijk hierbij is dat het begrip auteursrecht zich niet enkel beperkt tot de artistieke sector, maar bv. ook van toepassing kan zijn op softwarecreatie, de marketingsector ed. Zo is een werk auteursrechtelijk beschermd wanneer het aan volgende voorwaarden voldoet:

  • Het bekomen resultaat is van een eigen creatieve activiteit; én
  • Is uitgedrukt in een concrete vorm. Een louter idee of concept kan niet auteursrechtelijk beschermd worden; én
  • Het draagt de persoonlijke stempel/inbreng van de auteur.

Een overdracht van de vermogensrechten op de creatie is dus van essentieel belang opdat het fiscale stelsel voor auteursrechten van toepassing kan zijn. Deze overdracht kan gebeuren door een werknemer of bedrijfsleider aan zijn werkgever of vennootschap in ruil voor een vergoeding. Wat de omvang van deze vergoeding kan zijn, daarvoor bestaan geen wettelijke criteria. Wel zijn er inmiddels diverse voorafgaande beslissingen beschikbaar waarin bepaalde richtbedragen/richtpercentages kunnen teruggevonden worden.

Het opmaken van een contract waarin de auteursrechten worden overgedragen is daarom een absolute must. Dit contract moet enerzijds voorzien in een specifieke vergoeding voor de overdracht van de auteursrechten (die vrij te bepalen is zolang deze redelijk en realistisch is) en anderzijds moet dit contract aangeven welk gedeelte van de vergoeding betrekking heeft op de geleverde prestaties als bedrijfsleider of als werknemer.

Het standpunt van de fiscus

Zolang voldaan is aan bovenvermelde voorwaarden, zal de fiscus akkoord gaan met de (hoogte van de) vergoeding. Echter, zoals we weten kan de fiscus soms verrassend uit de hoek komen, waardoor een absolute zekerheid niet kan gegarandeerd worden. Elke casus is ook weer uniek waardoor het copy-pasten van een andere casus geen garantie is op succes.

Er is echter ook de mogelijkheid om een voorafgaande beslissing aan te vragen bij de zogenaamde rulingdienst (Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken). Dit is een proces dat enkele maanden in beslag neemt, maar daarentegen wel de nodige zekerheid kan bieden.

Wat kan Cynex voor u doen?

Meent u dat uzelf, uw mede-bedrijfsleiders of uw werknemers een bepaald deel van hun tijd hun creatieve expertise aanspreken, dan nodigen wij u graag uit om samen met ons te bekijken of de toepassing van het fiscale gunststelsel van toepassing zou kunnen zijn.

Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen of wenst u een afspraak om dit gunststelsel verder voor u te bekijken? Geef ons een seintje via tax@cynex.com.

Delen

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief