20 Apr 2023

Enkele nieuwigheden op vlak van btw

Via deze nieuwflash willen we graag kort de aandacht vestigen op een tweetal wijzigingen in de btw-wetgeving dewelke van kracht zijn sinds 1 januari 2023. De eerste wijziging heeft betrekking op de verlegging van heffing inzake werken in onroerende staat. De tweede wijziging betreft een nieuwe meldingsplicht voor gemengde btw-plichtigen die hun btw-aftrek berekenen volgens de methode van het ‘werkelijk gebruik’. Hieronder een korte toelichting van beide wijzigingen.

Werken in onroerende staat

Voor werken in onroerende staat moet er in bepaalde gevallen een zogenaamde ‘verlegging van heffing’ toegepast worden. Concreet houdt dit in dat de dienstverrichter geen btw aanrekent op zijn factuur en de afnemer verplicht is de btw te voldoen via zijn btw-aangifte. Hieruit volgt logischerwijze dat de btw enkel verlegd kan/mag worden wanneer de afnemer ook daadwerkelijk gehouden is periodieke btw-aangiften in te dienen in België. Dit zorgde in het verleden wel eens voor onduidelijkheden omdat men als Belgische dienstverrichter soms moeilijk kan achterhalen welk btw-regime de afnemer toepast.

Men heeft dit trachten te verhelpen door middel van twee nieuwe maatregelen die gelden sinds 01/01/2023:

Verbreding toepassingsgebied

Voortaan zal de verlegging van heffing steeds gelden wanneer de afnemer periodieke btw-aangiftes indient in België. In het verleden kon de btw niet verlegd worden naar buitenlandse belastingplichtigen die een directe btw-registratie hebben in België, enkel indien zij een aansprakelijk vertegenwoordiger hebben aangesteld. Het toepassingsgebied is sinds 01/01/2023 uitgebreid waardoor de verleggingsregel nu ook mag toegepast worden bij buitenlandse belastingplichtige afnemers die via een directe btw-registratie geregistreerd zijn in België. Deze uitbreiding maakt het voor Belgische dienstverrichters een stuk eenvoudiger om de verleggingsregel correct toe te passen bij in het buitenland gevestigde afnemers.

Bijkomende factuurverplichting

Een bijkomende vereenvoudiging voor de dienstverrichter bestaat erin dat het bevestigen/nagaan van de voorwaarde m.b.t. het indienen van periodieke btw-aangiften in hoofde van de Belgische afnemer, voortaan bij laatstvermelde wordt gelegd in plaats van bij de dienstverrichter. Waar men vroeger als dienstverrichter zelf de correcte toepassing diende te verifiëren en vervolgens de woorden “btw verlegd” diende te vermelden op de factuur, komt hier voortaan volgende vermelding bij:

"Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Door deze vermelding op te nemen wordt de dienstverrichter van zijn aansprakelijkheid ontheven als de klant niet binnen een maand reageert.  De btw administratie zal dan rechtstreeks bij de afnemer kunnen invorderen bij een onterechte toepassing van de verleggingsregeling.

Kort samengevat is het dus voortaan de afnemer die verplicht is om zijn dienstverrichter te informeren wanneer hij niet voldoet aan de voorwaarden om de verlegging van heffing toe te passen.

Naast voormelde paragraaf dient een correcte factuur met verlegging van heffing overigens te voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Geen vermelding van het btw-tarief
  • Geen vermelding van het btw-bedrag
  • Vermelding van alle elementen die de toepassing van de verlegging rechtvaardigen (bijv. identificatie van afnemer incl. btw nummer)
  • Vermelding “btw verlegd” (alsook uiteraard voormelde paragraaf)

Melding ‘werkelijk gebruik’ bij gemengde btw-plicht

De tweede wijziging heeft betrekking op de situatie waarbij een btw-plichtige zowel btw vrijgestelde handelingen (bijv. verhuur van een onroerend goed aan particulieren) als btw belaste handelingen stelt. In dat geval kwalificeert men voor btw-doeleinden als een zogenaamde 'gemengde btw-plichtige'. Het recht op aftrek van btw is dan ook beperkt. Er zijn twee methodes om het recht op aftrek in dergelijk geval te bepalen:

  1. Algemeen verhoudingsgetal: bepalen van een procentueel verhoudingsgetal o.b.v. de omzet (deels btw-vrijgestelde omzet en deels btw-belaste omzet)
  2. Werkelijk gebruik: kosten individueel toewijzen aan btw-belaste vs. btw-vrijgestelde omzet en afhankelijk daarvan is de btw al dan niet aftrekbaar

De standaardregel is het algemene verhoudingsgetal. Het toepassen van het ‘werkelijke gebruik’ is optioneel en vereist een aanvraag/melding bij de btw-administratie. Sinds 1 januari 2023 dient deze kennisgeving elektronisch te gebeuren. Gemengde btw-plichtigen die op 31/12/2022 reeds het werkelijk gebruik toepasten, moeten uiterlijk 30/06/2023 de digitale melding doen.

De beoordeling of een belastingplichtige al dan niet kwalificeert als gemengde belastingplichtige en daarbij haar btw aftrek moet beperken aan de hand van een algemeen verhoudingsgetal (of kan kiezen voor het werkelijk gebruik), is niet altijd eenduidig en moet steeds aan de hand van de feiten beoordeeld worden. Wanneer bijvoorbeeld een managementvennootschap een onroerend goed verhuurt aan particulieren, moet men beoordelen of er effectief sprake is/kan zijn van een afzonderlijke activiteit (verhuur), naast de hoofdactiviteit van de belastingplichtige (het verrichten van managementprestaties). Hierbij dient men alle feitelijke omstandigheden in acht te nemen. Gebruikt men bijvoorbeeld professionele verhuurplatformen zoals Airbnb, dan zal er sneller sprake zijn van een afzonderlijke activiteit en dus een gemengde btw-plicht.

Indien men twijfelt of men op heden kwalificeert als gemengde btw-plichtige en men eventueel een melding dient te doen voor 30/06/2023, wordt op heden aangeraden om voorlopig nog een afwachtende houding aan te nemen. Naar verluidt zou er weldra een bijkomende circulaire volgen waarbij de btw-administratie enkele zaken zal verduidelijken. Uiteraard volgen wij dit proactief op voor uw dossier indien dit relevant zou zijn.

Heeft u in tussentijd vragen over bovenstaande of zou u graag bijkomende toelichtingen willen ontvangen? Aarzel niet om contact op te nemen met uw relatiebeheerder of met het Tax & Legal team via tax@cynex.com.

 

Delen

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief